Społeczna odpowiedzialność biznesu to działania mające na celu wydobycie z działalności firmy zachowań związanych nie z generowaniem zysku, ale ideowych, przydatnych szerszemu gronu. To między innymi angażowanie się w kwestie środowiskowe i społeczne.

Odpowiedzialność w biznesie – definicja

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to taka strategia zarządzania firmą, która ma za zadanie uwzględniać inne aspekty biznesu, np. aspekty środowiskowe czy relacje z pracownikami. Dzięki takim czynnościom konkurencyjność danej firmy na rynku wzrasta. Wartością w myśl stosowania CSR jest osiąganie większej ilości celów niż tylko bogacenie się i przynoszenie większej ilości pieniędzy.

W Polsce CSR jest realizowane już od 20 lat. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna wyróżnia takie obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

  1.   ład organizacyjny,
  2.   prawa człowieka,
  3.   stosunki pracy,
  4.   środowisko,
  5.   sprawiedliwe praktyki rynkowe,
  6.   relacje z konsumentami,
  7.   zaangażowanie społeczne.

CSR nie jest sztucznym założeniem, które – żeby je spełnić – powinno być podpisane na wielu dokumentach. CSR to przede wszystkim praktyczne działania, które wiążą się z myślą przewodnią firmy. Nie powinny to być jednorazowe działania realizowane tylko po to, aby firma mogła o sobie mówić, że realizuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. To mają być działania realizowane ciągle, bo i firma ma iść naprzód w myśl wyznawanych wartości środowiskowych i społecznych.

Wolontariat elementem skutecznego CSR

Jednym ze sposobów realizacji CSR na gruncie firmowym jest wolontariat. Pracownicy angażujący się w wolontariat powinni – w myśl wartości – chętnie udzielać się w takich akcjach jak: oddawanie krwi, organizowanie pomocy świątecznej (np. paczek) potrzebującym, charytatywne zawody sportowe.

Celem podejmowania wolontariatu przez przedsiębiorstwa jest:

  • zwiększanie świadomości pracowników co do samego wolontariatu, odniesienie do norm prawnych i etycznych,
  • partnerstwo – projekty wolontaryjne mogą być realizowane między daną firmą a jej beneficjentami, co pogłębia relacje między nimi i czyni ich partnerami,
  • promocja działań – dobre przykłady działań i zachowań konkretnych firm mogą być promowane tak, aby zwiększać świadomość o CSR.

CSR w raportach

Według raportów za rok 2019 tylko 24% menedżerów małych i średnich firm deklaruje znajomość pojęcia CSR, natomiast jeśli chodzi o konkretne działania opierające się na CSR, to aż 67% je realizuje. Oznacza to, że mimo braku wiedzy na temat samego pojęcia i teorii z nim związanej, społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo intuicyjna. 67% to wynik, co prawda, bardzo dobry, jednak gdyby rozpowszechnić wiedzę, ten wynik mógłby być znacznie wyższy, a tym samym więcej dałoby się osiągnąć dla środowiska i społeczeństwa w ogóle.

Inne ciekawe badanie daje informacje o tym, jak wzrosła popularność wolontariatu w świadomości i konkretnych działaniach firm. W Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019” czytamy:

(…) popularność wolontariatu w polskich firmach wzrasta, zarówno jeśli chodzi o świadomość pojęcia „wolontariat pracowniczy” – wzrost z 68% w 2012 roku do 79 w 2019 roku, jak i o posiadanie programu wolontariatu w firmach – wzrost prawie trzykrotny, z 6 do 16%. 

CSR – dlaczego warto?

CSR często wyraża się w okresie świątecznym – wiele firm angażuje się np. w Szlachetną Paczkę. A kiedy zbliża się Dzień Ziemi, pracownicy łapią worki na śmieci i sprzątają pobliskie rowy czy łąki. Innym rodzajem działania jest włączenie się w zbiórkę książek nowych i używanych przekazywanych później do bibliotek. Możliwości jest mnóstwo.

Inwestowanie w zasoby ludzkie i w ochronę środowiska przynosi niesamowite efekty. To nie reklama dla firmy, ale przede wszystkim inwestycja w zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny.