Import oraz wartość importu mają znaczący wpływ na kondycję polskiej gospodarki. Co oznaczają te pojęcia i jaki jest ich bieżący stan?

Import – co to jest?

Import (łac. in „do” + portare „nieść”) polega na zakupie towarów bądź usług za granicą i wykorzystaniu ich na rynku krajowym (wewnętrznym). W związku z członkostwem w Unii Europejskiej, należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedno pojęcie. 

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego zakup towarów bądź usług jest importem wówczas, gdy dochodzi do zakupu w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej (np. z Chin). Z kolei zakup towarów bądź usług w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej (np. z Niemiec) jest zakupem wewnątrzwspólnotowym.

Import towarów dzieli się na procedurę normalną oraz procedurę uproszczoną. W przypadku procedury normalnej (ogólnej), na podatniku spoczywa obowiązek wpłacenia podatku VAT do urzędu celnego lub podmiotu dokonującego odprawy. Z kolei w przypadku procedury uproszczonej, podatnik jest zobowiązany do wykazania VAT i po stronie zakupu, i sprzedaży.

Podatnik dokonujący importu towarów otrzymuje fakturę oraz dokumenty celne – Jednolity Dokument Administracyjny lub Poświadczone Zgłoszenie Celne.

Import a handel międzynarodowy

Z pojęciem import wiążą się również takie określenia jak eksport oraz handel międzynarodowy. Eksport (łac. ex „poza” + portare „nieść”) oznacza sprzedaż towarów lub usług w danym kraju podmiotom zagranicznym (np. sprzedaż towarów z Polski do Stanów Zjednoczonych).

Handel międzynarodowy jest z kolei połączeniem tych dwóch pojęć – uwzględnia łączną wartość importu oraz eksportu. Stanowi niezwykle istotną gałąź gospodarki. Aby to zobrazować, warto zauważyć zależność w zakresie udziału importu i eksportu w odniesieniu do poziomu PKB per capita. Handel międzynarodowy może wpływać na ogólną dynamikę rozwoju gospodarczego. Oprócz transakcji w zakresie towarów i usług, prowadzi się również tak zwane obroty niewidzialne. Dotyczy to przede wszystkim branży turystycznej, usług transportowych i tym podobnych. 

Inne istotne pojęcia to między innymi bilans handlowy kraju, który stanowi wykaz wartości eksportu i importu. Z kolei bilans płatniczy kraju obejmuje bilans handlowy wraz z obrotami niewidzialnymi.

Wartość importu w Polsce

Jak podaje Krajowa Izba Gospodarcza, przytaczając dane Głównego Urzędu Statystycznego o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku, w Polsce w 2020 r. eksport wyniósł 237,5 mld euro, a import 225,5 mld euro. 

Stan polskiej gospodarki określa się jako stabilny i dynamicznie rozwijający. Często podkreśla się również ponadprzeciętne tempo rozwoju krajowej gospodarki względem innych państw należących do Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gospodarka Polski w 2019 roku rozwijała się w tempie 4%, a średnie tempo wzrostu w strefie euro wynosiło 1,2%, a w Unii Europejskiej 1,5%. Wartość importu oraz eksportu wzrasta w związku ze stałym procesem modernizacji i wpisaniem polskich przedsiębiorstw w europejskie łańcuchy produkcyjne.

 

Przeczytaj również: